ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
ilość miejsc ograniczona
REJESTRACJA

REGULAMIN SESJI KONKURSOWEJ

REGULAMIN SESJI KONKURSOWEJ

 

„Blaski i cienie ITK - mój największy sukces / koszmar na oddziale ITK”

XI Konferencja Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK

 §1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Sesji Konkursowej „Blaski i cienie ITK - mój największy sukces / koszmar na oddziale ITK” – w ramach XI Konferencji Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej („Konkurs”). Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 3a lok 1/2, 00-193 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204939, NIP: 954-21-39-638 („Organizator”). Celem Konkursu jest promocja nauki poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu intensywnej terapii kardiologicznej oraz wyłonienie najlepszych przypadków klinicznych nadesłanych na Sesję Konkursową w ramach XI  Konferencji Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej („Konferencja”), która odbędzie się w dniu 15.04.2023r.

 

§2
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które są uczestnikami Konferencji oraz brały udział w procesie diagnostyczno-leczniczym pacjenta leczonego na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej („Uczestnicy”) i przygotowały na podstawie tego naukowy opis przypadku klinicznego („Przypadek”) do zaprezentowania i jest konkursem z dziedziny nauki. Streszczenia Przypadków należy zgłaszać w systemie zgłoszeniowym na stronie internetowej Konferencji – http://kardio-intensywna.pl/abstracts-pl . Warunkiem zgłoszenia i przystąpienia do Konkursu jest wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Konferencję i otrzymanie indywidualnego kodu uprawniającego do nadesłania Przypadku. Warunkiem zgłoszenia i przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
i przesłanie go na adres email: 2023@kardio-intensywna.pl. Termin zgłaszania Przypadków upływa dnia 20 marca 2023r. Zostały ustalone następujące warunki dotyczące zgłaszanych Przypadków, których niespełnienie powoduje dyskwalifikację Przypadku: a) maksymalna liczba współautorów wynosi: 10; b) maksymalna liczba znaków w polu „Opis” wynosi: 2 000 (ze spacjami); c) dozwolone formaty załączanych plików to: doc, docx, ppt, pptx, pdf. Opisy Przypadków winny być zgłoszone w języku polskim lub angielskim. Po zakończeniu okresu zgłaszania Przypadków, Przypadki zostaną wstępnie ocenione przez członków Jury Konkursu, których wybiera Komitet Organizacyjny Konferencji. Każdy z oceniających członków Jury wybierze spośród wszystkich nadesłanych Przypadków maksymalnie 6 przypadków, którym przydzielany jest jeden punkt Na podstawie sumy tych punktów dla poszczególnych Przypadków Komitet Organizacyjny Konferencji podejmuje decyzje o kwalifikacji maksymalnie 6 Przypadków z największą liczbą punktów na Sesję Konkursową i do oceny Komisji Konkursowej. Zawiadomienie o kwalifikacji Przypadku na Sesję Konkursową podczas Konferencji zostanie przesłane na adres mailowy osoby zgłaszającej Przypadek podany w formularzu zgłoszeniowym.

§3
KOMISJA KONKURSOWA

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Członkowie Komitetu Organizacyjnego Konferencji oraz Członkowie Jury. Członek Jury – osoba wybrana przez Komitet Organizacyjny Konferencji i dokonująca wstępnej oceny nadesłanych Przypadków oraz oceny Przypadków wybranych do przedstawienia podczas Sesji Konkursowej Konferencji oraz dokonująca wespół z pozostałymi członkami Komisji Konkursowej wyboru trzech najlepszych Przypadków (pierwszego miejsca, drugiego miejsca i trzeciego miejsca); Komitet Organizacyjny Konferencji – dokonuje kwalifikacji prac na Sesję Konkursową i do oceny Komisji Konkursowej na podstawie ocen wystawionych przez Członków Jury oraz wybiera Członków Jury. Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji może pełnić rolę Członka Jury. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Decyzje w sprawie kwalifikacji Przypadku na Sesję Konkursową i do oceny Komisji Konkursowej podejmowane przez Komitet Organizacyjny Konferencji są ostateczne. Decyzje Komisji Konkursowej w zakresie rozdziału nagród i wyboru pierwszego miejsca, drugiego miejsca i trzeciego miejsca są ostateczne. Wszystkie zgłoszone Przypadki winny być ocenione wstępnie przez Komitet Organizacyjny i dodatkowo przez Komisję Konkursową pod kątem ich zgodności
z postanowieniami Regulaminu. Podczas Sesji Konkursowej Komisja Konkursowa składająca się z Komitetu Naukowego oraz uczestników Konferencji wybierze 3 najlepsze Przypadki, za które przyznane będą nagrody. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. Głosowanie Jury odbędzie się za pomocą systemu do głosowania i będzie tajne. Każdy z Członków Jury zaznaczy w systemie do głosowania kolejność jaką jego zdaniem powinny zająć prezentowane Przypadki od pierwszego miejsca „1”, poprzez miejsce „2”, „3”, „4”, „5” do szóstego miejsca „6”. Każdemu Przypadkowi klinicznemu została przyporządkowana tylko jedna liczba całkowita ze zbioru (1, 2, 3, 4, 5, 6) i każdą liczbę
z tego zbioru przyporządkowano tylko jednemu Przypadkowi Pierwsze miejsce przyznawane jest dla Przypadku, który uzyska największą ilość głosów Analogicznie, kolejne miejsca zdobędą Przypadki wg wartości liczbowych, będących sumą liczb przyporządkowanych do danego Przypadku ze wszystkich oddanych głosów W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Z posiedzenia Jury i Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, do treści którego zostaną dołączone wyniki głosowania.. Protokoły będą przechowywane przez Organizatora.

§4
ZASADY PRZEBIEGU KONKURSU

Sesja Konkursowa odbędzie się 15 kwietnia 2023. w godzinach 09:10-10:00, podczas Konferencji. Prezentacja Przypadku zakwalifikowanego przez Komitet Organizacyjny po ocenie Jury odbywać się będzie w formie ustnej – szczegóły dotyczące przygotowania prezentacji zostaną wysłane do osób, które zgłosiły zakwalifikowane Przypadki drogą mailową na adres emailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Podczas Sesji Konkursowej wymagana jest obecność głównego autora Przypadku. Omówienie Przypadku oraz dyskusja nad nim odbywa się w języku polskim lub angielskim.

§5
NAGRODY

Nagrody w konkursie przyznawane będą osobom przedstawiającym dany przypadek kliniczny. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w sesji konkursowej będzie grant wyjazdowy na Annual Congress of the Acute CardioVascular Care Association w 2024 roku. Każdy z laureatów sesji przedstawiający przypadek kliniczny otrzyma nagrody książkowe. Wartość przekazanych nagród jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na zakończeniu Sesji Przypadków Klinicznych podczas Konferencji w dniu 15 kwietnia 2023.

§6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie
w terminie 3 dni od stwierdzenia wystąpienia okoliczności, będącej przedmiotem reklamacji, na adres siedziby Organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą przez Zarząd Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Decyzja w przedmiocie reklamacji Uczestnika jest ostateczna. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listownie w ciągu 21 dni od daty otrzymania reklamacji na adres wskazany przez siebie w treści reklamacji.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Konferencji:
http://kardio-intensywna.pl/abstracts-pl/regulamin_sesji_konkursowej.pdf Organizator dopuszcza możliwość zmian postanowień Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej. Poprzez dokonanie zgłoszenia w Konkursie i przesłanie Przypadku, wnioskodawca akceptuje Regulamin. Administratorem danych osobowych wnioskodawców i Uczestników Konkursu („Dane”) jest Organizator. Podanie Danych jest warunkiem dokonania zgłoszenia uczestniczenie w Konkursie. Odmowa podania Danych uniemożliwia uczestniczenie w Konkursie. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz Organizatora w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi
i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe, organizator techniczny Konferencji. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w przypadku przyznania nagrody - w celu jej rozliczenia, tj. przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania Danych. Po upływie wskazanych okresów Dane zostaną zniszczone. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); a) 6 ust. 1 pkt b) – to przetwarzanie danych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia
w Konkursie i udziału w Komisji Konkursowej; b) 6 ust. 1 pkt c) – dotyczy przetwarzania danych w przypadku przyznania nagrody
w celu jej rozliczenia; obowiązek przetwarzania danych wynika z ustawy
o rachunkowości i prawa podatkowego; c) 6 ust. 1 pkt f) - gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z realizacji obowiązków w związku z przeprowadzeniem Konkursu, jak i dotyczące samego przetwarzania danych Uczestników i zwycięzców Konkursu; Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres IOD Organizatora ul. Stawki 3a lok 1/2, 00-193 Warszawa. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres: ul. Stawki 3a lok 1/2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.